Skip to main content Skip to search
30-865 Kraków, ul Jana Kurczaba 17/43

MBO System

Sebastian Trzaska - MBO

PROJEKTY DORADCZE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA PRZEZ CELE (MBO)

DELEGOWANIE ZADAŃ

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Zarządzanie przez cele MBO  to przede wszystkim stawianie celów, priorytetów, wskaźniki, skuteczna ocena oraz interpretacja. Proces łączący te elementy to delegowanie zadań pomiędzy szczeblami i dla konkretnych pracowników.   Czasami delegowanie nazywane jest właśnie procesem zarządzaniem przez cele. To spore uproszczenie ale rzeczywiście delegowanie jest istotnym procesem bez którego  nie ma efektywnego zarządzania

 

W ramach delegowania zadań pomagam w zakresie:

  • Ustalenia procesu delegowania
  • Identyfikacja priorytetów
  • Karty zadań
  • System oceny
  • Użycie wskaźników i ich konstrukcja
  • System wsparcia mentoringowego
  • System wsparcia motywacyjnego

KARTY ZADAŃ I CELÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Proces MBO – zarządzanie przez cele to przede wszystkim identyfikacja takich informacji jak:

  • Opis zadania
  • Priorytet zadania
  • Zasada pomiaru – wskaźnik
  • Normy i przedziały interpretacji wyników
  • Osoby odpowiedzialne
  • Procesy skorelowane
  • Możliwe odchylenia

Działania projektowe w tym zakresie obejmują szerokie konsultacje i przygotowanie:

  • Kart celów i oceny wyników
  • Określenie struktury karty
  • Określenie zasad wprowadzania danych do karty
  • Zasady funkcjonowania kart na różnych poziomach zarządzania
  • Karty na poziomie wykonawczym
  • Korelacja z systemem motywacyjnym

PREMIOWANIE ZADANIOWE MBO

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

MBO praktycznie nie funkcjonuje bez dobrego systemu motywacyjnego – wspierającego system. Najskuteczniejszy system poza odpowiednimi kwalifikacjami kadry kierowniczej to system premiowania zadaniowego. Może dotyczyć całości organizacji lub tylko szczebla kierowniczego lub sprzedaży i handlu.

Premiowanie zadaniowe jest obecnie najskuteczniejsza formą motywacji płacowej

 

 

 

Projekty premiowania dotyczą :

  • Doboru odpowiednich parametrów  wielkości i okresów rozliczeniowych
  • Przyjęcia elementów  premiowania zadaniowego
  • Budowy systemu  definiowania i rozliczania zadań premiowych
  • Ustalenia optymalnej korelacji z innymi systemami motywacji płacowej
  • Wdrożenia na pańszczyźniane społecznej zespołu i kadry
  • Formalizacji systemu w postaci regulaminu premiowania

WSKAŹNIKI KPI DLA PROCESU MBO

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

MBO to trzy kluczowe obszary:  (1) cele,  (2) delegowanie i motywacja, (3) prawidłowe narzędzia pomiaru czyli właściwie określane wskaźniki.
KPI to Kluczowe wskaźniki efektywności (ang. Key Performance Indicators).  Dotyczą procesów głównych i służą przede wszystkim do zarządzania strategicznego ale są również wytyczną dla celów operacyjnych i zadań czyli obszaru, który najczęściej wykorzystuje MBO

Identyfikacja KPI – to wiedza procesowa i finansowa – pozwala na określenie właściwego miejsca pomiaru, dobór parametrów konstrukcyjnych wskaźnika, określenie interpretacji wyników, odpowiednie zapewnienie dopływu danych do obliczania KPI

Działania projektowe w tym zakresie to:

  • identyfikacja celów strategicznych organizacji,
  • identyfikacja celów dla głównych procesów KPI
  • przygotowanie zasad konsolidacji celów operacyjnych dla KPI
  • zasady pomiaru, ocena efektywności, działania
  • karty kaskadowania celów i miar szczegółowych dla KPI
  • zasady delegowania i oceny celów
  • zasady motywacji na poziomie  zadań w procesach MBO
Sebastian Trzaska - MBO
Sebastian Trzaska - MBO

MAPOWANIE PROCESÓW W MBO

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

Zarządzanie przez cele MBO  jest efektywne, funkcjonuje prawidłowo jeśli dotyczy właściwych procesów, celów i zawiera prawidłowe priorytety.

Mapowanie procesów pozwala na ustalenie procesów głównych, stanowisk i osób za nie odpowiedzialnych i stopnia tej odpowiedzialności. Poza tym pozawala określić procesy poboczne wpływające na procesy główne

Mapowanie procesów to najczęściej graficzne – wizualne przedstawienie procesów w danej organizacji. Chodzi o identyfikację procesów kluczowych i pobocznych oraz ich przemyśleniu w celu optymalizacji.

Główne elementy to:

  • identyfikacji procesów
  • wskazania procesów głównych i procesów pobocznych
  • określenie powiązań
  • optymalizacji procesów i zależności pomiędzy nimi
  • optymalizacji czasu, kosztów
  • poprawy komunikacji, jakości, współpracy

WSPARCIE DLA MENEDŻERÓW

W  tym zakresie wykonuję:
projekt, konsultacje, reorganizacja, wdrożenie, szkolenia, mentoring

W procesach zarządzanie przez cele MBO jednym z kluczowych czynników jest człowiek – osoba zarządzająca. Jego wiedza z zakresu technik planowania, zarządzania, finansów i wiedza merytoryczna z zarządzanego obszaru. Współcześnie kluczową kompetencją menedżera jest jego sprawność budowania i prowadzenia zespołu. Zdolności budowania autorytetu, charyzma, komunikacja, zdolność motywacji i tworzenia atmosfery pracy.

Zazwyczaj po  opracowaniu systemów zdaniowych (MBO)  tworzymy system wsparcia rozwoju kadry kierowniczej w tym akademie, coching, mentoring i indywidualne konsultacje

  • Badanie predyspozycji osobowych kadry
  • Assessment Center
  • Badanie spójności predyspozycji kadry z zarządzanym zespołem
  • Wsparcie konsultacyjne w zakresie technik zarządzania
  • Wsparcie konsultacyjne w zakresie psychologii  motywacji
  • Wsparcie coachingowe dla menedżera w zakresie jego rozwoju
  • Uczestnictwo w programie Akademii Menedżerów

Zaniechanie zadbania o właśnie kwalifikacji i postawy kadry kierowniczej powoduje  nieskuteczność narzędzi i nowych technik oraz prowadzi do osłabienia zespołów i wyników biznesowych

 

POLECANE PROJEKTY SZKOLENIOWE
Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
ROZWÓJ
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
Motywacja
MOTYWACJA
MBO
MBO
Coaching
COACHING
Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij