Skip to main content Skip to search

SZKOLENIA

SZKOLENIA – OBSZAR ZARZĄDZANIE

Strategia

SZKOLENIE
ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Przewidywanie zdarzeń biznesowych, rozwoju otoczenia, rozumienie wpływu otoczenia na naszą firmę, rozumienie naszych silnych stron i słabości to kluczowe elementy składające się na zarządzanie i myślenie strategiczne. Szkolenie ma pomóc w narzędziowym podejściu do analizy i budowy planów strategicznych. Pomaga również w zrozumieniu procesu zarządzania strategicznego.

Szkolenie dedykowane dla właścicieli, zarządów, kadry menedżerskiej, zespołów analitycznych i zarządzania strategicznego. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • zasady i etapy budowania strategii, zarządzania strategicznego
 • identyfikacja wizji i misji firmy – kierunki rozwoju biznesu
 • kwalifikacje, cele, motywacje  zespołu ds. analizy i budowy strategii
 • analizy strategiczne, analizy finansowe, analiza otoczenia i perspektyw
 • wnioski strategiczne i budowa planów strategicznych
 • system KPI strategicznych
 • plany operacyjne – KPI i systemy MBO – zarządzania przez cele
 • procesy motywacji w realizacji celów strategicznych
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Zarządzanie

SZKOLENIE
TECHNIKI ZARZĄDZANIA

Zarządzanie to proces zmierzający do realizacji określonych celów (opisanych wskaźnikami KPI) przy wykorzystaniu dostępnych metod i zasobów pracy uwzględniających czynniki i zmienność otoczenia. Skuteczność zarządzania w dużej mierze zależy od wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia kadry menedżerskiej. Zarządzanie to procesy planowania, organizacji, koordynacji, komunikacji, motywacji, doskonalenia.

Szkolenie dedykowane dla kadry menedżerskiej. Realizowane w formule projektowo warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • proces planowania, podziału i harmonogramowania
 • cele – opis – identyfikacja KPI
 • zasady pomiaru KPI i zarządzania wynikami
 • procesy delegowania, zarządzania przez cele
 • komunikacja, motywacja  w procesach zarządzania
 • praca zespołu i efektywność zależna od cech i postaw lidera
 • dysfunkcje pracy zespołowej i lidera – co obniża efektywność pracy
 • systemy motywacyjne, kultura pracy, wartości
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Delegowanie Zadań

SZKOLENIE
DELEGOWANIE ZADAŃ

Delegowanie jest pierwszą kluczową czynnością menedżera zaraz po właściwym określeniu celów. Dobre delegowanie rozpoczyna się od podziału zadań, doboru lub zapewnieniu odpowiednich zasobów ludzkich – ich kwalifikacji, czasu, motywacji i ilości do realizacji wyznaczonych celów. Delegowanie to proces techniczny (co, na kiedy, jak to zmierzymy, itp.) ale również zawierający wiele elementów psychologicznych takich jak właściwa komunikacja, angażowanie, motywacja, postawy delegującego,  rozwój i doskonalenie na bazie realizacji danego zadania.

Szkolenie dedykowane dla kadry menedżerskiej, liderów, koordynatorów w zespołach. Realizowane w formule warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • rozumienie roli w jakiej jest delegujący – lider, koordynator, zarządzający ?
 • określenie zadania do realizacji
 • określenie zasad pomiaru  zadania – co? na kiedy, w jaki sposób?
 • analiza i dobór osoby / osób do realizacji zadania – kwalifikacje personelu
 • procesy koordynacji realizacji zadania – zarządzanie czasem, harmonogramy
 • komunikacja, wspomaganie, motywacja w realizacji zadania
 • pomiar i informacja zwrotna
 • wnioski, doskonalenie, optymalizacje
 • motywacja i rozwój
 • systemy zarządzania przez cele a procesy delegowania
 • delegowanie w projektach
 • delegowanie zadań i celów strategicznych dla kadry menedżerskiej
 • typowe błędy delegowania
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
KPI MBO

SZKOLENIE
KPI I MBO W ORGANIZACJI

Procesy zarządzania i delegowania w większości przypadków opierają się na wyznaczonych miarach, wskaźnikach, wskaźnikach kluczowych – KPI.  Sposób zarządzania wykorzystujący cele, zadania ich komunikację, odpowiednie motywowanie  i podporządkowanie działań w tym kierunku – nazywamy zarządzaniem przez cele MBO.

Cele strategiczne różnią się sposobem opisywania i pomiaru od celów operacyjnych i zadań. Często w tym zakresie są wykorzystywane dodatkowe narzędzia optymalizujące w postaci kart zadań lub całych koncepcji zarządzania takich jak strategiczna karta wyników

Szkolenie dedykowane dla kadry menedżerskiej, liderów, koordynatorów w zespołach. Realizowane w formule warsztatowej lub projektowo warsztatowej

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • czym jest  cel  a  czym opisujące go  wskaźniki KPI?
 • jak ustalić KPI a dalej jak ustalić,  optymalizować wymagane wartości KPI
 • jak zarządzać KPI  w czasie, jak  monitorować wyniki i jak je optymalizować ?
 • KPI w różnych celach – synergia  i waga KPI dla różnych celów w taj samej organizacji
 • powiązanie przyczynowe KPI różnych obszarów – koncepcja strategicznej karty wyników
 • zarządzanie przez cele – MBO  – na czym polega
 • systemy kontroli wspomagające MBO
 • sposób pracy menedżerów w MBO
 • systemy  motywacyjne i rozwojowe dla pracowników w MBO
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy

SZKOLENIA – NOWOCZESNY HR

ZOBACZ DLA JAKICH KLIENTÓW PRACOWAŁEM

Wartościowanie Pracy

SZKOLENIE
WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY

Wartościowanie stanowisk pracy jest procesem organizacyjnym – analitycznym podczas opracowania systemów wynagradzania. Służy właściwemu określeniu płac zasadniczych. Wartościowanie to odpowiednie przygotowanie procesu, metoda oraz metodologia wartościowania, odpowiedni sposób analizy stanowisk i interpretacji wyników. Kolejnym etapem po wartościowaniu jest  opracowanie systemu  płac zasadniczych w tym tabel płac i zasad zarzadzania płacami zasadniczymi

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • rodzaje procesów wartościowania – klasyfikacja, analityczno-punktowe
 • stanowisko pracy i jego identyfikacja –  opisy stanowisk pracy
 • jak przygotować dobre opisy stanowisk pracy do wartościowania ?
 • jakie elementy stanowiska obecnie podlegają wartościowaniu pracy ?
 • przykłady metod analityczno punktowych
 • jak zaprojektować własną metodę wartościowania
 • proces wartościowania analitycznego
 • analiza i opracowanie wyników
 • systemy klasyfikacyjne
 • wartościowanie klasyfikacyjne
 • zasady przechodzenia z wartościowania na tabelę płac zasadniczych
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Opisy Stanowisk

SZKOLENIE
BUDOWA OPISÓW STANOWISK PRACY

Głównym i  jednocześnie bardzo efektywnym w zarządzaniu dokumentem HR  są opisy stanowisk pracy. Opisy pozwalają na prawidłowe planowanie zatrudnienia, etatyzacji, służą do procesów rekrutacji, selekcji, procesy onboardingowe, mentoringowe, ocena, rozwój, planowanie kariery zawodowej, ścieżki awansu,  wynagradzania, prawidłowe delegowanie zadań.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • istotne elementy formularza opisu stanowiska pracy
 • rola w HR  poszczególnych elementów formularza
 • jak przygotować proces aktualizacji / wykonania nowych opisów ?
 • zasady standaryzacji wymagań zawartych w opisach
 • zasady zarządzania opisami stanowisk pracy
 • opisy w procesach rekrutacji i selekcji
 • opisy w procesach rozwoju, szkoleń, mentoringu
 • procesy oceny, awansu
 • opisy w systemach wynagradzania
 • opisy w procesach wartościowania
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Wynagrodzenia

SZKOLENIE
NOWOCZESNY SYSTEM WYNAGRADZANIA

Motywacja płacowa stanowi w wielu organizacjach podstawowy, higieniczny czynnik motywacyjny. Prawidłowy system wynagradzania– jego główną rolą jest poprawność i brak negatywnego oddziaływania na pracowników tak aby mogły działać inne aktywizujące systemy motywacyjne.  System płac powinien dać:   poczucie transparentności zasad, bezpieczeństwa, adekwatności płac do trudności pracy, konkurencyjności w stosunku  do innych płac na rynku pracy. Kluczowe elementy nowoczesnej polityki płacowej to zasady płac zasadniczych, awanse płacowe i zasady podwyżek, premiowanie i nagradzanie, benefity, konkurencyjność płacowa

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • czym jest nowoczesna polityka płacowa ?
 • jakie są stosowane strategie płacowe i zarządzania płacami
 • wynagrodzenia jako element większego złożonego systemu motywacyjnego
 • w jaki sposób motywują płace zasadnicze ?
 • jak wykonać wycenę, wartościowanie i zbudować system płac zasadniczych
 • rola premiowania i nagradzania
 • rodzaje premiowania i ich cele
 • premiowanie zadaniowe
 • rodzaje benefitów  i ich rola
 • zarządzanie systemem płac w korelacji z innymi systemami HR
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Rozmowa Rozwojowa

SZKOLENIE
ROZMOWA ROZWOJOWA I OCENA PRACOWNIKÓW

W nowoczesnym zarządzaniu rozmowa i komunikacja z pracownikiem  z zespołem jest podstawą efektywności i wiedzy menedżera o potrzebach i motywacji pracowników. Szkolenie w zakresie rozmowy rozwojowej uczy zasad budowania motywacyjnej ale i efektywnej relacji z pracownikiem, komunikacji, oceny z motywacyjną informacją zwrotną, poznawania potrzeb i motywacji w podległym zespole. Na szkoleniu omawiamy zasady oceny bieżącej, oceny okresowej, pracy rozwojowej po ocenie,  rozmów rozwojowych, mentoringowych, coachingowych

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • rozumienie potrzeb i motywacji innych osób
 • cechy osobowości i ich wpływ na nasze zachowania, motywacje
 • cele osobiste o czynniki motywacyjne
 • zasady komunikacji, emocje, wartości, cechy osobowe,
 • zasady motywacji, psychologia motywacji
 • organizacja rozmowy rozwojowej z pracownikiem
 • ocena i udzielenie motywacyjnej informacji zwrotnej
 • praca mentoringowa
 • techniki coachingu w rozmowie z pracownikiem
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
ocena 360

SZKOLENIE
FEEDBACK 360 W OCENIE I ROZWOJU

Feedback 360  to narzędzie stosowane w wielu systemach zarządzania personalnego. Najczęściej spotkamy je w ocenie kadry kierowniczej, menedżerów i specjalistów. Zasady i idea oceny 360 są również wykorzystywane do badania całej organizacji gdzie różne grupy pracowników oceniają organizację np. klimat organizacyjny, zaangażowanie, warunki, wartości, styl zarządzania, motywację itp.  Feedback 360 to też narzędzie monitorowania rozwoju i zmiany – np.  w procesach szkoleniowych – szczególnie dla kadry kierowniczej, w procesach zmiany – np.  połączenia organizacji, restrukturyzacji, itp.

Najpopularniejsza forma feeadbacku 360  to element ocen okresowych

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów. Realizowane w formule projektowo – warsztatowej.

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • przygotowanie i techniczna konfiguracja narzędzia – feedback 360
 • cele jakie chcemy zrealizować poprzez badanie
 • dobór kryteriów i skali oceny
 • zasady doboru osób i grup udzielających informacji zwrotnej
 • przegotowanie uczestników badania – jakie informacje i komu należy udzielić ?
 • istotne działania koordynacyjne podczas badania
 • bezpieczeństwo i poufność informacji
 • jak pracować z wynikami badania 360
 • narzędzia wspomagające i często korelowane z feedback 360
 • możliwe systemy  motywacyjne dla zaangażowania w badania
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Mentoring

SZKOLENIE
MENTORING W PROCESACH ROZWOJOWYCH

Nowoczesny menedżer już dawno wyszedł z roli nadzorującej, pilnującej zasoby ludzkie. Obecnie istotnym jest sztuka przewodzenia, wzmacniania zespołu i poszczególnych jego członków. Proces mentoringu jest jedną z takich form indywidualnej pracy rozwojowej. Szkolenie dotyczy pracy mentora,  w jaki sposób dobierać, kształcić mentorów, jakie powinny być zasady pracy mentora z menti ( uczniem).  Techniki pracy mentorskiej

Szkolenie dla osób, które chciały by pracować w roli mentora.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • czym jest mentoring ?  czym różni się od coachingu ?
 • mentoring a praca doradcy –  co je  łączy a co różni ?
 • techniki doboru mentora i menti
 • etyka i zasady pracy mentorów
 • cele, harmonogramy i kontrakt z mentorem
 • istotne elementy  umowy procesu mentoringowego
 • komunikacja interpersonalna i techniki coachingowe w pracy mentora
 • wiedza przedmiotowa mentora  i wiedza w zakresie psychologii, prowadzenia relacji, procesu
 • wielopoziomowy pomiar efektywności pracy mentora
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy

SZKOLENIA – MOTYWACJA I ZAANGAŻOWANIE

Przywództwo

SZKOLENIE
PRZYWÓDZTWO W ORGANIZACJI

Współczesne zespoły potrzebują lidera, osoby motywacyjnej, członka zespołu  który ich prowadzi. Źle działają w starych systemach gdzie zarządzanie jest dyrektywne oparte na sztywnych zasadach porządkowych.  Nowoczesny menedżer potrafi realizować cele jakie organizacja od niego oczekuje –  jest osobą zarządzającą, potrafi jednak ponad to dobierać, rozwijać członków swojego zespołu, działać w zmieniających się warunkach otoczenia i różnymi typami osobowości i motywacji osobistych. Identyfikuje potrzeby i fazy rozwoju pracownika dobierając sposób motywacji, intensywności pracy, procesów wdrożeniowych. Szkolenie w zakresie przywództwa porządkuje tą  wiedzą jaką oczekujemy od menedżera – lidera

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • współczesne potrzeby zespołu w stosunku do lidera – czego potrzebuje zespół ?
 • różnice w zespołach a potrzeby w zakresie przywództwa
 • czy przywódcą – liderem może zostać każdy ? jakie są preferowane cechy ?
 • techniki i zasady które pomagają lepiej komunikować się z zespołem i motywować
 • wartości i  kultura pracy zespołu
 • cechy osobowe – lidera i członków zespołu – jak wykonać badania ?
 • szczeble zarządzania i rola lidera w stosunku do roli menedżera
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Zespoły

SZKOLENIE
BUDOWA EFEKTYWNYCH ZESPOŁÓW

Efektywność pracy zespołu bardzo rzadko jest samoistna i przypadkowa. Na efektywność pracy, zgranie, współpracę członków zespołu ma wpływ zarówno organizacja jej wartości, zasady, kultura organizacyjna, przełożony który może być liderem bądź nie oraz sami członkowie tego zespołu. Szkolenie wyjaśnia czynniki zewnętrzne – organizacja, przełożony, wartości oraz czynniki wewnętrzne które i w jaki sposób podnoszą efekty i lojalność zespołu a które działają demotywacyjnie a czasami nawet destrukcyjnie

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • system wartości organizacyjnych – wpływ na zespół
 • kultura i nawyki pracy – motywacja zespołu
 • przełożony i jego rola w zespole – działanie i rozwój zespołu
 • członkowie zespołu – role zespołowe, typy osobowości
 • wykorzystanie naturalnych ról w zespole
 • główne dysfunkcje efektywnej pracy zespołowej
 • budowa i kształtowanie ról w nowym zespole
 • adaptacja nowych członków do zespołu
 • liderzy w zespole
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Motywacja

SZKOLENIE
TECHNIKI MOTYWACJI

Każdy menedżer powinien znać i rozumieć techniki motywacji i zasady działania typowych systemów motywacyjnych w swojej organizacji. Nasza chęć działania, energia, determinacja realizacji celu, potrzeby, chęć rozwoju, wartości to tylko niektóre czynniki składające się na motywację i systemy  motywacyjne w organizacji.

Szkolenie omawia obszar efektywności działania od strony psychologii motywacji i narzędzi oraz systemów motywacyjnych

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • psychologia motywacji – jak działają bodźce zachęty
 • motywacja wewnętrzna i zewnętrzna
 • motywacja związana z naszymi predyspozycjami i cechami osobowymi
 • kształtowanie motywacji pod wpływem zespołu
 • motywacja i zaangażowanie z czego każde z nich wynika ?
 • wpływ kultury organizacyjnej, wartości, nawyków na motywację i zaangażowanie
 • przełożony budujący zaangażowanie
 • systemy motywacyjne w organizacji
 • systemy HR  wspomagające zaangażowanie
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Rozmowa rozwojowa

SZKOLENIE
ZAANGAŻOWANIE I KOMUNIKACJA

Oczekujemy od naszych pracowników inicjatywy w działaniu, zaangażowania, lojalności, orientacji na cele, dobrej współpracy, identyfikacji z organizacją. Często wyrażamy to na oficjalnych tablicach gdzie piszemy wartości firmy. Szkolenie pozwala na identyfikacje i zastosowanie właściwych działań, systemów, celów HR  dla zbudowania odpowiedniej komunikacji w organizacji, odpowiednich wartości i postaw, motywacji a co za tym idzie samodzielnego angażowania się pracowników.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • zaangażowane zespoły i pracownicy a rezultaty i wyniki ich pracy
 • w jaki sposób mierzyć zaangażowanie i korelację z wynikami ?
 • co wpływa na zaangażowanie
 • czy zaangażowanie można „kupić systemowo” ?
 • w jaki sposób wypracować, zbudować zaangażowany zespół ? pracownika?
 • jak systemy  motywacyjne i działania HR  mogą oddziaływać na zaangażowanie
 • w jaki sposób kultura pracy i przełożony wpływają na zaangażowanie
 • jakie decyzje i działania pracodawców stopują zaangażowanie
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Wartości

SZKOLENIE
WARTOŚCI W ORGANIZACJI – CSR

Wielu specjalistów jest zgodna w tym iż wartości i kultura organizacyjna są najsilniejszymi czynnikami motywacyjnymi i wpływającymi na długotrwałe wyniki i rozwój danej Organizacji. Temat systemu wartości w Organizacji – czynników jakie je tworzą a dalej wspomagają jest wiele –  to będzie przedmiotem szkolenia. Kolejny element to systemy HR  zintegrowane z systemem wartości czyli zarządzanie poprzez wartości.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

  

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • czym są wartości w organizacji i dlaczego mają taką istotną rolę
 • dlaczego nowoczesne organizacje tak bardzo dbają o systemy wartości
 • wartości formalne z tablicy  a nieformalna kultura
 • w jaki sposób wypracować, ustalić właściwe wartości dla danej Organizacji ?
 • w jaki sposób wdrożyć wartości by stały się podstawą kultury organizacyjnej
 • wartości organizacyjne  a postawy, kompetencje pracowników
 • w jaki sposób wspomagać wartości poprzez systemy HR  i metody zarządzania
 • jak mierzyć rzeczywiste stosowanie wartości
 • jak mierzyć efekty biznesowe w stosunku do stosowanego systemu wartości
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy
Zaufanie

SZKOLENIE
ZAUFANIE I BUDOWA ZAANGAŻOWANIA

W sytuacji tak dynamicznego rozwoju naszego otoczenia, robotyzacji, sztucznej inteligencji, zmienności trendów, nowoczesnych narzędzi i systemów, nowych metod pracy i zatrudnienia – rozwój osobisty stał się bardzo istotny i dotyczy całego czasu naszej aktywności zawodowej biznesowej. Szkolenie pomoże w analizie potencjału osoby która planuje rozwój, zaplanowania rozwoju, aktywizacji, motywacji, pomiary wyników.

Szkolenie dedykowane dla specjalistów HR,  kadry menedżerskiej, liderów i koordynatorów zespołów, specjalistów. Realizowane w formule  warsztatowej.

 

Typowe zagadnienia poruszane na szkoleniu:

 • badanie predyspozycji  osobowych – predyspozycje, motywacje, cechy zarządcze, cechy zespołowe
 • analiza możliwości i silnych stron – Mój SWOT
 • planowanie rozwoju – harmonogram i środki
 • praca nad utrzymaniem motywacji
 • wsparcie coachingowe
 • wsparcie mentoringowe
 • pomiar efektów pracy rozwojowej
 • zobacz więcej na stronie mojej firmy

ZOBACZ DLA JAKICH KLIENTÓW PRACOWAŁEM

 

Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij