Czym jest  opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy to najmniejszy element struktury organizacyjnej i struktury zarządzania w danej organizacji.

Zazwyczaj w sposób formalny lub nieformalny  mamy jakiś podział organizacyjny – funkcjonalny w organizacji. Nazywamy  to obszarami, zakładami, pionami. Np. pion produkcji, pion sprzedaży, pion ekonomiczny. Każde z nich zazwyczaj dzieli się na mniejsze  komórki organizacyjne w postaci wydziałów, działów, sekcji, biur, departamentów, itp.  Typowy  schemat organizacyjny najlepiej to nam  obrazuje. Na końcu są  stanowiska pracy które, należy  dobrze zidentyfikować i opisać by móc w sposób prawidłowy prowadzić rekrutacje pracowników a następnie zarządzać właściwymi umiejętnościami i wynikami zatrudnionego pracownika

Opis powinien być:

 • wynikiem podziału zdań w komórce organizacyjne
 • spójny z celem i polityką  firmy
 • aktualny w odniesieniu do realizowanych zadań  komórki
 • aktualny w odniesieniu do planów rozwojowych organizacji
 • aktualny do wymogów rynkowych i konkurencyjnego rynku pracy
 • zawierać elementy rozwojowe dla  pracownika

 

Rola opisów stanowisk pracy w procesach zarządzania personalnego HRM

 • identyfikacja potrzeb w zakresie zatrudnienia
 • identyfikacja wymagań kwalifikacyjnych nowego pracownika
 • planowanie procesu rekrutacji i jego realizacja
 • nowoczesna selekcja i wybór kandydatów
 • adaptacja kandydatów do pracy
 • określenie planu zawodowego i ścieżki kariery
 • ocena okresowa pracowników
 • procesy rozwojowe, szkolenia, coaching, mentoring
 • wynagrodzenia zasadnicze i awans płacowy
 • premiowania i nagradzanie
 • budowanie zespołów
 • procesy kreowania liderów
 • zarządzanie komunikacją w zespole i w organizacji

to najczęstsze obszary, w których opis stanowiska pracy  jest  podstawą  do ich prawidłowego realizowania. Inne  działania to również:

 • zarządzanie przez cele MBO
 • zaawansowane projekty szkoleniowe i rozwoju menedżerów
 • projekty poszukiwania i kształcenia talentów
 • zarządzanie najbardziej utalentowanymi pracownikami
 • strategie płacowe i wynagradzania poszczególnych grup zawodowych
 • tworzenie konkurencyjnych rynkowo pakietów motywacyjnych
 • polityka wizerunkowa pracodawcy, itp.

 

Rola opisów stanowisk pracy w pracach projektowych

Opisy stanowisk pracy stanowią podstawię niemal każdego  ważnego nowego projektu personalnego. To na ich podstawie dokonujemy rekrutacji, oceny i ustalamy  wynagrodzenia pracowników. Większość procesów personalnych jest oparta o opisy zatem  i nowe projekty wykorzystują je bardzo często. Najczęstsze  projekty HRM  bazujące na informacjach zawartych w opisach stanowisk pracy to:

 • zmiany w strukturach organizacyjnych
 • badanie obciążania pracą i optymalizacja zatrudnienia
 • wartościowanie stanowisk pracy
 • mapowanie procesów
 • ustalanie mbo dla pracowników
 • ocena okresowa pracownika
 • ocena zadań dla celów premiowania

 

 

Formularz opisu stanowiska pracy

Struktura  formularza bywa bardzo różna a do tego mogą  mieć różne formy zapisów w doc, xls, html, itp. Najczęstsze i najbardziej funkcjonalne elementy formularza opisu stanowiska pracy to:

 • nazwa stanowiska
 • identyfikatory organizacyjne / komórka organizacyjna, kod, podległość służbowa, itp.
 • cel stanowiska pracy
 • zakres zadań i obowiązków
 • zakres odpowiedzialności
 • zakres wymaganej wiedzy
 • kwalifikacje
 • wymagane kompetencje i  postawy
 • ocena pracownika
 • organizacja fizyczna stanowiska pracy

bardzo często w opisach elektronicznych z rozwiniętymi menu i słownikami  np. w xls   mamy  stopniowanie wymagać i może  dotyczyć to  takich informacji jak

 • zakresy odpowiedzialności
 • wymagania kwalifikacyjne
 • wymagania kompetencyjne
 • poziomy specjalizacji
 • wielkości zespołów podległych do danego stanowiska
 • rola i zakresy reprezentacji zewnętrznej
 • wpływ biznesowy stanowiska
 • ważność poszczególnych zadań
 • częstotliwość zadań
 • powiązanie zadań z danymi procesami ( jeśli jest mapowanie procesów)

 

Typowe  błędy popełniane  w opisach  stanowisk pracy

Opisy  stanowisk pracy to narzędzie jak każde inne w ramach zarządzania personalnego. To oznacza dbałość i aktualizację opisów. Opisy  wykonane 5-10  lata temu z pewnością są już nie aktualne co do treści i spójności formularza z narzędziami zarządzania personalnego

Najczęściej popełnianymi błędami w zarządzaniu opisami stanowisk pracy są:

 • Brak aktualizowania treści opisów
 • Brak aktualizowania struktury formularzy opisów
 • Brak planu i mapy opisów – w tym mapy kompetencyjnej i kwalifikacji
 • Opisywanie czynności, które  wykonuje pracownik a nie te  które powinien
 • Opisywanie nazw stanowisk bez analizy wymaganej treści pracy
 • Brak właściwej analizy wymaganych kwalifikacji i kompetencji
 • Zbyt ogólne opisy stanowisk
 • Posługiwanie się formularzami uniwersalnymi lub zaczerpniętymi s sieci bez ich dostosowania do wymogów i specyfiki danej organizacji
 • Formularz – źle zaprojektowany w strukturze  do  prowadzonej polityki personalnej

 

POLECANE PROJEKTY DORADCZE

Wynagrodzenia
WYNAGRODZENIA
Strategia
STRATEGIA
Rozwój
ROZWÓJ
Organizacja
ORGANIZACJA
mbo
MBO
HR Manager
HR MANAGER