Skip to main content Skip to search

Zarządzanie KPI – MBO

MBO

ZARZĄDZANIE MBO – SZKOLENIA, WARSZTATY, GRY MENEDŻERSKIE, MENTORING

www.SebastianTrzaska.pl
www.SebastianTrzaska.pl

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

Szkolenia specjalistyczne w zakresie procesów planowania, wyznaczania celów, technik stawiania priorytetów. Techniki ustalania  celów. Praca nad wizją, misją organizacji a następnie planami strategicznymi. Wykorzystanie analiz strategicznych. Budowa systemów ciągłego aktualizowania strategii

 • Analizy strategiczne
 • Planowanie strategiczne
 • Strategiczne karty wyników
 • KPI
 • Controlling w planowaniu
 • Aktualizacja strategii
 • Współpraca z kadrą kierowniczą

NOWOCZESNY MENEDŻER

Współczesne zarządzanie bardzo wysoko podnosi poprzeczkę dla menedżerów, osób kierujących i liderów zespołów.

Odpowiednio przygotowana osoba, z właściwą motywacją to sukces organizacji.

Wiedza z zakresu:

 • Planowania strategicznego
 • Zarządzania procesami
 • Finansów i controllingu
 • Organizacji pracy zespołu
 • Współpracy i partnerstwa biznesowego
 • Zarządzanie zespołem
 • Komunikacja i motywacja

ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE MBO

Poziom operacyjny – taktyczny  to zarządzanie krótko i średniookresowe. To główne pole zarządzania przez cele -MBO. Dotyczy to celów realizacji produkcji, sprzedaży, promocji czy logistyki. MBO  również doskonale pomaga w zarządzaniu projektami i procesami. Pozwala na systemowe planowanie, ocenę  i korektę realizacji zadań. MBO  ustala konieczne zasoby, przepływy informacji i procesy. Identyfikuje osoby i centa odpowiedzialności.

Nowoczesne planowanie to właśnie MBO, które ma swoje wzmocnienie motywacyjne w nowoczesnych systemach premiowania i nagradzania oraz nawiązują do niego systemy oceny okresowej pracowników

DELEGOWANIE ZADAŃ

Szkolenie rozwojowe dotyczące zagadnień „twardych”- organizacyjnych, rozliczania, stawiania celów, metodologii SMART, wskaźników, procesów, itp. oraz „miękkich” – trudnej sztyki psychologii zarządzania – czyli przekazania zadań, komunikacji, motywacji, współpracy, odpowiedniego stawiania priorytetów i zarządzania zadaniami w czasie.

Główne zagadnienia to:

 • Definiowanie zadań
 • Mierzalność zadań SMART
 • Komunikacja zadania
 • Kwalifikacji pracownika – zespołu
 • Motywacja
 • Wsparcie w realizacji

POLECANE PROGRAMY SZKOLENIOWE:

SZKOLENIE:  ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE W ORGANIZACJI

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Jest to wersja szczególnie przeznaczona dla biznesu – szkolenie „twarde” dla menedżerów zarządzających strategicznie, właścicieli firm, osób planujących rozwój własnego biznesu. Pozwala na przygotowanie analiz strategicznych, formułowanie strategii i celów strategicznych oraz ich wdrożenie.
 • Odmianą tego szkolenia jest szkolenie rozwojowe z umiejętności menedżerskich gdzie dominują gry strategiczne w których planowanie strategiczne i odpowiednia analiza zapewnia sukces w symulowanej sytuacji.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Czym jest współczesne zarządzanie strategiczne
 • Współczesne strategie – obszar biznesowy, obszar społeczny, obszary życia prywatnego
 • Grupy zawodowe zarządzające strategicznie w biznesie – kadra menedżerska
 • Cechy i sposób zarządzania przez nowoczesnego menedżera
 • Proces planowania – planowanie długookresowe a planowanie krótkookresowe
 • Proces identyfikacji i opisywania celów strategicznych
 • Narzędzia aktualizowania celów o odległej perspektywie realizacji
 • Etapy i narzędzia formułowania strategii
 • KPI opisujące wyniki w realizacji strategii
 • Strategiczna karta wyników jako narzędzie realizacji strategii
 • Karty wyników dla celów operacyjnych
 • Wykorzystanie i rodzaje analiz strategicznych
 • Centra kontroli i monitorowania strategii
 • Procesy wdrożenia strategii

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  NOWOCZESNY MENEDŻER ZARZĄDZAJĄCY

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie głównie rozwojowe, dedykowane do każdej grupy osób zarządzających bezpośrednio zespołami pracowników. Pozawala na lepsze poznanie technik i mechanizmów efektywnej pracy poprzez zarządzany zespół
 • Szkolenie w odmianie info – dedykowane dla menedżerów strategicznych jako platforma współpracy z kadrą średniego i operacyjnego szczebla

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Współczesne oczekiwania od menedżera – pracodawca a oczekiwania zespołu
 • Style zarządzania w klasycznym podziale – zadania / zasoby ludzkie
 • Orientacja zadaniowa – gdzie jest rekomendowana
 • Orientacja na zasoby ludzkie – gdzie jest rekomendowana
 • Nowoczesne elastyczne style zarządzania – przywództwo sytuacyjne – wiedza / motywacja
 • Menedżerowie strategiczni, operacyjni, liniowi – wymagania
 • Wiedza z zakresu ekonomii, finansów w pracy nowoczesnego menedżera
 • Budowanie zespołu – podział zadań
 • Zarządzanie zespołem – atmosfera pracy
 • Komunikacja i motywacja w nowoczesny zarządzaniu
 • Delegowanie zadań, ocena i motywacja płacowa
 • Wykorzystanie technik rozwoju w zespole w tym technik coachingowych

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ZRÓWNOWAŻONA KARTA WYNIKÓW – PROJEKT I WDROŻENIE

 KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie z grupy „twarde-specjalistyczne” dedykowane dla zarządów firm, organizacji, menedżerów strategicznych, grup projektowych w zakresie implementacji strategii. Pozwala na poznanie i wdrożenie koncepcji Zrównoważonej Karty Wyników
 • Szkolenie służy również jako doskonałe warsztaty w zakresie zarządzania strategicznego, komunikacji, delegowania, stawiania priorytetów oraz identyfikacji i zarządzania procesowego – dedykowane dla menedżerów wyższego szczebla

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Czym jest planowanie strategiczne?
 • Czym jest zarządzanie strategiczne i strategia ?
 • W jaki sposób działa Strategiczna Karta Wyników BSC ?
 • Co to są perspektywy strategiczne ?
 • Konstrukcja kart wyników
 • Identyfikacja procesów i głównych KPI
 • Controlling i wskaźniki finansowe
 • Mapy powiązań celów
 • Kaskadowanie celów i procesy delegowania
 • Komunikacja i motywacja w zarządzaniu wg Karty Strategicznej
 • Rola kadry kierowniczej
 • Projektowanie i wdrożenia

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  INDYWIDUALNE KARTY CELÓW – ZARZĄDZANIE PRZEZ CELE MBO

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Wersja projektowa systemu MBO dedykowana jest dla specjalistów HR – pozwala na opracowanie i wdrożenie takiego systemu dla wspomagania zarządzania i systemów motywacji płacowej – premiowanie MBO
 • Wersja rozwojowa – polecana dla menedżerów i kadry kierowniczej. Pozwala na przećwiczenie i wzbogacenie technik, metod i narzędzi efektywnego delegowania.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-4 DNI)

 • Definiowanie celów – proces i narzędzia
 • Komunikowanie celów i procesy delegowania
 • Metoda SMART ER
 • Ocena realizacji celów mierzalnych – wskaźniki, miary, KPI
 • Ocena celów mało mierzalnych – ocena jakościowa
 • Karty celów – konstrukcje i zasady pracy – elementy funkcjonalne karty
 • Strategiczna karta wyników – BSC i zarządzanie kartami celów
 • Karty celów indywidualnych i grupowych (obszarowych)
 • Karty celów w zarządzaniu procesowym
 • Kaskadowanie celów – techniki rozbijania celów na zdania operacyjne
 • Stawianie priorytetów i zarządzanie w czasie
 • Wiedza i predyspozycje osoby zarządzającej
 • Pułapki w procesach MBO – zarządzania przez cele

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  PROFESJONALNE DELEGOWANIE ZADAŃ

 KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Szkolenie rozwojowe – polecane dla menedżerów i kadry kierowniczej. Pozwala na przećwiczenie i wzbogacenie technik, metod i narzędzi efektywnego delegowania, komunikacji zadań, oceny i motywacji zadaniowej
 • Szkolenie w wersji indywidualnej – dedykowane dla osób, które kierują zespołami lub grupami osób. Pozwala zdobić wiedzę jak czytelnie i w sposób motywacyjny określić zadanie, jak je delegować – przekazać do realizacji, jak efektywnie uzyskać informacje o postępach pracy i jak dokonywać kontroli i oceny.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Rozumienie celu, zadania, wyniku pracy
 • Umiejętność definiowania zadań i celów – SMART ER
 • Proces delegowania – jego elementy
 • Pułapki delegowania – osoba delegująca
 • Pułapki delegowania – pracownik / zespół
 • Delegowanie elastyczne – zależne od sytuacji i zasobów
 • Organizacja i priorytety zadań
 • Określenie oczekiwanego wyniku – KPI / opis celu/
 • Proces komunikowania w delegowaniu
 • Proces motywacji w delegowaniu
 • Proces wsparcia i kultura pracy
 • Kwalifikacje i rozwój osoby wykonującej zadanie
 • Zjawisko entuzjazmu, motywacji, rezygnacji i wypalenia
 • Karty zadań MBO w procesach delegowania

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  NOWOCZESNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA CZASEM

 KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Wersja biznesowa szkolenia – dedykowana jest dla osób zarządzających, doskonała wiedza dla procesów planowania, budowania harmonogramów realizacji, delegowania, procesu motywowania pracowników, podziału zadań, oceny zadań, eliminacji „złodziei czasu”.
 • Zapraszam każdą osobę, która chce uporządkować swoje zadania w czasie, nauczyć się dobrze stawiać priorytety, budować motywacje do zadań trudnych lub tych których nie lubimy, tworzyć proaktywne nawyki pracy.

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Zarządzanie czasem ? czy to w ogóle jest możliwe by czasem zarządzać ?
 • Zarządzanie zadaniami, procesami w czasie – jakie są metody ?
 • Techniki harmonogramowania
 • Techniki priorytetów
 • Reaktywność działania a pro aktywność
 • Macierz rzeczy pilnych i ważnych a zarządzanie proaktywne w czasie
 • Złodzieje czasu – gdzie się znajdują i jak się ich pozbyć ?
 • Psychologia realizacji zadań trudnych – mechanizm odkładania
 • Coachingowe techniki motywacji działania wg priorytetów
 • Automotywacja w realizacji priorytetów
 • Zarządzanie w czasie pracą menedżera – jego czas i czas dla zespołu
 • Wartości osobiste a postrzeganie priorytetów
 • Wartości organizacyjne a zarządzanie w czasie

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Osoby kierujące bezpośrednio zespołami – które chcą stworzyć dobre warunki motywacyjne, rozwojowe i zadbać o wyniki własne i całego swojego zespołu
 • Wersja 1 dniowa dla menedżerów strategicznych by poznać specyfikę pracy sobie podwładnych liderów i kierowników zespołów co pomaga w ułożeniu odpowiednich strategii motywacji, komunikacji, MBO

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 1-2 DNI)

 • Ekonomia i wytyczne organizacyjne – tworzenie zespołów – czy na pewno ?
 • Psychologia zespołu – kiedy mówimy ze jednostki tworzą zespół
 • Co ciekawego w zakresie ról zespołowych – M Belbin – jaka jest Twoja rola ?
 • Badania predyspozycji i cech charakteru a rola w zespole – żółty ? zielony ? czerwony ?
 • Lider w zespole i przywództwo w zespole
 • Komponowanie zespołu z uwagi na cechy, wartości, przekonania, wiedzę
 • Zespoły specjalne – sprzedażowe, projektowe, zarządzania strategicznego – ich specyfika
 • 5 słynnych dysfunkcji zespołowych – jak do nich dochodzi ?
 • Komunikacja w zespole, procesy motywacyjne, jak powstaje kultura pracy w zespole ?
 • Skuteczność i samorozwój w zespole -mentoring i programy szybkiego wdrożenia

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

SZKOLENIE:  ANALIZY STRATEGICZNE W ZARZĄDZANIU

KOMU SZCZEGÓLNIE POLECAM TO SZKOLENIE?

 • Polecane dla menedżerów zarządzających strategicznie, specjalistów ds. tworzenia strategii. Szkolenie bardzo specjalistyczne wymagające dobrej wiedzy o głównych procesach organizacji, znajomości finansów, marketingu, planowania strategicznego
 • Dla właścicieli firm w celu zbadania pozycji rynkowej i konkurencyjnej firmy

 

GŁÓWNE MODUŁY SZKOLENIA  ( 2-3 DNI)

 • Analizy strategiczne – czym są – jak dobrać właściwe narzędzie ?
 • Analiza SWOT – podstawy analizy strategicznej, wnioskowanie, prognozowanie
 • Analiza SWOT/TOWS
 • Analiza 5 sił Portera
 • Analiza ASTRA
 • Analiza hybrydowa i wykorzystanie wielu podejść
 • Analiza obecnej pozycji
 • Prognozowanie i planowanie zmian, rozwoju, inwestycji

 

Program autorski  © Sebastian Trzaska
Na zamówienie przesyłamy program indywidualny i szczegółowy oraz wycenę projektu
Zadzwoń do mnie: +48 501-528-506
Zostaw wiadomość: Sebastian.Trzaska@anacco.pl

——————————————–

CO WYRÓŻNIA MOJE SZKOLENIE? MOJE STANDARDY SZKOLENIOWE:

 • Uzgodnienie celów szkolenia
 • Indywidualne badanie potrzeb uczestników
 • Przygotowanie pełnego programu szkoleniowego, warsztatów, gier
 • Przeprowadzenie szkolenia w uzgodnionej formie
 • Trener – wieloletni praktyk, coach, konsultant systemów i procesów HR
 • Materiały szkoleniowe – wersja drukowana i elektroniczna
 • Zapis cyfrowy – wideo omawianych warsztatów
 • Certyfikaty i świadectwa ukończenia
 • Dostęp do elektronicznej bazy materiałów i narzędzi w danej tematyce
 • Konsultacje szkoleniowe w trakcie i po zakończeniu

ZOBACZ RÓWNIEŻ SZKOLENIA Z ZAKRESU:

 

DODATKOWE OPCJE SZKOLENIOWE:

ZAMÓW OFERTĘ I WYCENĘ PROJEKTU

  Wynagrodzenia
  WYNAGRODZENIA
  Strategia
  STRATEGIA
  Rozwój
  ROZWÓJ
  Organizacja
  ORGANIZACJA
  mbo
  MBO
  HR Manager
  HR MANAGER
  Korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie. zamknij