Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Rozwój personalny

"Sukces wydaje się być w dużej mierze kwestią wytrwania,
gdy inni rezygnują"
W. Feather

Rozwój personalny
 • Przywództwo sztuka zarządzania zespołemrozwój personalny
 • Zarządzanie i kierowanie pracą zespołu
   
 • Komunikacja i budowanie relacji   
 • Sztuka motywacji i inspiracji zawodowych
 • Kultura  organizacyjna – psychologia  motywacji
   
 • Projektowanie rozwoju osobistego
 • Ocena okresowa pracowników
 • Rozmowy oceniające i rozwojowe
 • Ocena rozwojowa i raporty 360

 

 


 

Przywództwo, lider - sztuka zarządzania i motywacji

 

PrzywództwoProjekt  szkoleniowy:
"Przywództwo – sztuka  zarządzania w zespole -  jak  być liderem ?"

 

 • Jak wygląda  kompozycja  zespołu, ról  poszczególnych osób i  typów  charakteru?
 • Jak  działają i motywują się  osoby z uwagi i na ich  poziom wiedzy  i doświadczenia?
 • Jak działają i motywują się osoby z uwagi na ich cechy  charakteru  i temperament?
 • Czy  istnieje model cech  przywódczych ? 
 • Czy  istnieje model  postaw i wartości ( w tym poglądów)  charakterystyczny dla liderów?
 • Różnice kulturowe, różnice płci, różnice wieku  czy  to wpływa na styl  przywództwa?
 • Czy  typ  organizacji, zespołu, specyfika  pracy- czy to wpływa na typ przywództwa ?
 • Jaka jest rola  komunikacji, relacji, motywacji, klimatu współpracy w pracy  lidera?
 • Motywacja sytuacyjna  a przywództwo  sytuacyjne  gdzie są  podobieństwa a gdzie różnice?   

 

Sztuka zarządzaniaProjekt  szkoleniowy:
Sztuka  zarządzania – zarządzanie, kierowanie a przywództwo

 

 • Czym jest  zarządzanie ?  jakie  obszary  wiedzy są  kluczowe w procesach zarządzania?
 • Sztuka  planowania, analizy, wnioskowania, organizacji pracy w procesie  zarządzania
 • Czym różni się zarządzania od kierowania, koordynowania, nadzoru?
 • Czym  jest  zarządzanie formalne a czym jest przywództwo  ? jakie są  istotne różnice?
 • Finanse  i rachunkowość w procesie zarządzania
 • Zasady współpracy z innymi menedżerem wewnątrz firmy, organizacji?
 • Zasady  i  procesy  organizacji pracy
 • Rozwój  menedżera  osobisty i jego  zespołu
 • Sztuka motywacji i budowania obszarów  współpracy
 • Planowane osobistego  rozwoju  dla doświadczonych menedżerów

 

 Komunikacja interpersonalna,
wartości organizacyjne, relacje i motywacja

 

Komunikacja interpersonalna i budowanie relacjiProjekt  szkoleniowy:
"Komunikacja interpersonalna  i budowanie relacji"

 

 • Czym jest  komunikacja ?  prywatnie, biznesowo, motywacyjnie ?
 • Komunikacja świadoma  - zamierzona
 • Komunikacja nieświadoma –  niezamierzona
 • Trzy  poziomy  postrzegania – faktyczny, instrumentalny, afektywny
 • Komunikacja w zakresie naszych różnych zmysłów – receptorów postrzegania
 • Komunikacja biznesowa – czytelność i  zrozumienie przekazu  - od czego  zależy ?
 • Komunikacja motywacyjna  -  relacje, współpraca, inspiracje, wsparcie, empatia
 • Komunikacja menedżerska – zaufanie, odpowiedzialność, różnice zdań, współpraca, orientacja na cele
 • Techniki dobrej efektywnej  komunikacji
 • Destrukcja w komunikacji – co ją powoduje ?  w nas  samych ? w otoczeniu ?

 

Motywacja i sztuka inspiracji zawodowychProjekt  szkoleniowy:
"Motywacja  i sztuka  inspiracji  zawodowych"

 

 • Psychologia motywacji – postrzeganie  motywacji względem nas -  co nas motywuje? dlaczego ?
 • Postrzeganie naszych działań jako motywujących innych – jak my  motywujemy innych ?
 • Motywacja  na poziomie  potrzeb -  potrzeby, ich zaspokajanie  a motywacja
 • Motywacja wynikająca z poglądów  i wartości -  co jest  dla nas  ważne ?  i jak nas motywuje?
 • Techniki i zasady rozmów  motywacyjnych i  procesu motywowania
 • Coaching  jako  wyjątkowe  narzędzie  budowania motywacji i  pracy nad wartościami
 • Coaching  jako narzędzie  rozumienia  własnej motywacji i  naszego  wpływu na innych
 • Inspiracje zawodowe dla menedżerów i  pracowników – czym jest  inspiracja  i jak prowadzić takie  projekty ?

 

 

Kultura organizacyjnaProjekt  szkoleniowy:
"Kultura  organizacyjna – psychologia  motywacji w nawykach i zwyczajach"

 

 • Czym jest kultura  organizacyjna  ?
 • Dlaczego kultura  organizacyjna to  najsilniejsze narzędzie  motywacyjne ?
 • W jaki sposób  kultura organizacji  wpływa na budowanie efektywności i wartości firmy?
 • Nawyki i zwyczaje ludzie w  Organizacji  -  jakie mogą  być?  Co  powodują ? Jak nad nimi pracować?
 • Jak  powstają nawyki?  Jak tworzą się określone schematy  zachowań i działania ?
 • Wartości w organizacji -  czym są ?
 • Jak wartości organizacyjne wpływają za schematy i zwyczaje zachowań pracowników i menedżerów ?  
 • Jakie są  zasady  tworzenia systemu  wartości ?
 • Jak  tworzyć  systemy  zarządzania i systemy motywacyjne HRM   oparte na wartościach
 • Wartości, kultura  organizacyjna a  zmiany w wynikach biznesowych  organizacji

 

 System okresowych ocen pracowników
 

projekt systemuUsługa  doradcza:  projekt systemu, strategia i polityka rozwojowa, szkolenia wdrożeniowe, audyt sprawdzający systemu
 

 


Ocena okresowa Projekt  szkoleniowy:
„Ocena  okresowa  -  Inspiracje i trendy - systemy i narzędzia  rozwoju osobistego”

 

 • Dlaczego  system ?  czy  nie wystarczy  ocena bieżąca?
 • Jakie informacje może generować system oceny  okresowej
 • Do  czego mogą  być pomocne informacje systemu  oceny  okresowej
 • Kiedy ocena ma charakter weryfikacyjny, kontrolny a kiedy  jest motywacyjna i rozwojowa?
 • Ocena 180  - charakterystyka  i zastosowanie
 • Elementy  formalne i dokumentacja w systemie oceny okresowej
 • Ocena i raporty 360  -  rekomendowane wykorzystanie systemów
 • Kryteria  oceny  - jak wyglądają  obszary ( kryteria)  nowoczesnego  oceniania
 • Coaching  a ocena okresowa  - zamiana czy  współpraca systemów
 • Rozmowy  rozwojowe i akademie rozwoju  a  ocena okresowa – aktualne trendy
 • Jak działają projekty poszukiwania i zarządzania talentami oraz  wysokim potencjałem ?

 

 

przygotowanie i zarządzanie systemem Projekt  szkoleniowy:
„Ocena okresowa -  cykliczność - przygotowanie i zarządzanie systemem ”

 

 • Czemu  służy  cykliczność Twojej  oceny / raportowania ?
 • Co  może być powodem oporu  w stosunku  do oceny?
 • Co może być  powodem oparu w stosunku do systemu i zasad?
 • Jakie czynniki i działania zachęcają  i motywują do aktywnego uczestnictwa w ocenach?
 • O czym warto  pamiętać przygotowując  się na kolejną  edycję ocen okresowych ?
 • Jak organizować  proces oceny  i raportowania ?
 • Jak zarządzać informacjami  pozyskanymi podczas oceny ?
 • Jakie działania rozwojowe podejmujemy  w  okresie między ocenami ?
 • Kluczowe elementy  harmonogramu  rocznego w zarządzaniu systemem ocen okresowych
 • System wynagradzania, awanse  i korelacja z oceną okresową

 

komunikacja, motywacja, rozwójProjekt  szkoleniowy:
„Ocena okresowa -  komunikacja, motywacja, rozwój – czyli jak odbyć  efektywne rozmowy oceniające ?”

 

 • Rozmowa  rozwojowa jako  wartość  czy obowiązek ?
 • Jakiego  zaangażowania kadry i pracowników oczekujemy w systemie ?
 • Przygotowanie informacyjne pracowników do  rozmów oceniających?
 • Co  osłabia  zaangażowanie i motywację  do ocen – wyniki badań  motywacji
 • Co buduje motywację  do  prowadzenie rozmów i  oceny  własnej pracy
 • Psychologia  rozmowy z pracownikiem
 • Psychologia  motywacji  przełożonego  i  motywacji pracowania
 • Psychologia  motywacji  grupowej – jak działają  wartości, zwyczaje i nawyki  organizacyjne ?
 • Techniki coachingowe  w prowadzeniu  rozmów rozwojowych

 

 


Więcej znajdą  Państwo na mojej  stronie firmowej www.anacco.pl

Szczegóły  tego  obszary w  bloku rozwój osobisty