Sebastian Trzaska

Motywacja Pracowników

„Ludzie wierzą, że aby osiągnąć sukces trzeba wstawać rano.
Otóż nie - trzeba wstawać w dobrym humorze”
Marcel Achard

Motywacja Pracowników

Sztuka i Techniki Motywacji Pracowników

CELE SZKOLENIA

 • psychologia działania motywacji,
 • czynniki kształtujące motywację,
 • co odbiera nam motywację,
 • motywacja zewnętrzna i motywacja wewnętrzna,
 • kultura organizacyjna jako motywacja,
 • lider i jego rola w procesie motywacji,
 • zmiany w organizacji a motywacja,

 

 

Dla kogo jest to szkolenie?
Sztuka  i techniki motywacji – to projekt dla kadry kierowniczej i osób pracujących jako liderzy w zespołach. Motywowanie pracowników jest dynamicznym i głębokim warsztatem w zakresie identyfikacji i zarządzania procesami motywacji. Wyjaśniamy zasady motywacji, jak odczuwamy motywację, co nas motywuje a co osłabia motywację. Praktyczne informacje w zakresie budowania motywacji w oparciu o wartości, kulturę organizacyjną, rolę menedżera, przywództwo i profesjonalną komunikację interpersonalną. Wiedza z zakresu psychologii, motywacji, organizacji i zarządzania. Szkolenie dedykowane dla menedżerów i specjalistów HR.  


Szkolenie 

Autorski program szkolenia

 

Motywacja – jak rozumiemy motywację

 • czym jest motywacja?
 • kiedy pojawia się motywacja?
 • kiedy motywacja znika? 
 • popularne teorie i zasady motywacji - ich praktyczne wykorzystanie,
 • dobre praktyki – które teorie motywacji mogą nam pomagać?
   

Czynniki motywacyjne w naszym życiu

 • identyfikacja obszarów motywacji i automotywacji,
 • źródła i akumulatory naszej motywacji,
 • złodzieje i destrukcja naszej motywacji,
 • jak identyfikować i wzmacniać obszary pozytywnej motywacji?
 • jak niwelować wpływ czynników odbierających motywację?
 • praca z kreatywnym i twórczym poszukiwaniem motywacji,
 • dobre praktyki – jak poznać swoją motywację? jak poznać motywację drugiej osoby?
   

Poziomy i głębia naszej motywacji  

 • motywacja zewnętrzna – środowiskowa, systemowa, organizacyjna,
 • motywacja wewnętrzna – postawy, poglądy, wartości,
 • jak efektywnie pracować nad motywacją zewnętrzną?
 • jak pracować nad budowaniem i rozwojem motywacji wewnętrznej?
 • dobre praktyki - jak zobaczyć i wykorzystać siłę motywacji wewnętrznej człowieka?
   

Motywacja systemowa

 • systemy motywacji płacowej, systemy premiowania i nagradzania,
 • motywacja rzeczowa, bonusy, przywileje – systemy kafeteryjne,
 • motywacja warunków i organizacji pracy,
 • polityka personalna świadomego rozwoju, poszukiwania talentów i kariery pracowników,
 • systemy motywacyjne dla menedżerów i liderów – rozwój przywództwa,
 • systemy motywacyjne zarządzania – karty wyników, MBO, Controlling,
 • dobre praktyki – kiedy motywacja systemowa działa sprawnie? Co może ją ograniczać?
   

Siła kultury organizacyjnej w tworzeniu motywacji

 • czym jest kultura organizacyjna?
 • jak działa pozytywna kultura motywacyjna? Co ją ukształtowało?
 • jak i kiedy powstają toksyczne kultury organizacyjne? Jak je zmieniać?
 • niebywała siła motywacji wynikająca ze zwyczajów, wartości, nawyków,
 • jak kształtuje się kultura organizacyjna?
 • w jakie sposób organizacja może kształtować kulturę organizacyjną?
 • czynnik niszczące kulturę organizacyjną i atmosferę motywacji, 
 • dobre praktyki – co należy wiedzieć aby wiedzieć i zarządzać kulturą organizacyjną?
   

Menedżer jako kluczowe ogniwo w motywacji  

 • przywództwo - czym jest? i dlaczego jest tak istotne w motywacji?
 • przywództwo sytuacyjne – nowoczesna i logiczna forma motywacji,
 • 10 zasad pracy nowoczesnego lidera w budowaniu motywacji,
 • menedżer jako źródło energii i zaangażowania zespołu,
 • kiedy menedżer jest toksyczny ?
 • kiedy menedżer jest niemotywacyjny?
 • kluczowe błędy w doborze menedżerów,
 • kluczowe błędy w motywowaniu menedżerów i liderów,
 • dobre praktyki – jak wybierać i jak motywować menedżerów?
   

Komunikacja i relacje w organizacji    

 • siła komunikacji interpersonalnej w budowaniu motywacji
 • relacje - czym są? jak powstają? jakie niosą korzyści i zagrożenia?
 • czym jest zaangażowanie w relacje - jak to rozumieć biznesowo w Organizacji?
 • komunikacja systemowa jak działa? (rozmowy oceniające i rozwojowe)
 • rola i efektywność szkoleń w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i motywująco?
 • rola i efektywność zebrań, narad w organizacji – jak działamy komunikacyjnie i kiedy motywująco?
 • dobre praktyki: jak zbudować zasady komunikacji rozwijającej motywację?
   

Zmiana jako element koniczny w rozwoju i budowaniu motywacji

 • jak rozumieć zmianę w Organizacji i w życiu prywatnym?
 • na czym polega wychodzenie ze strefy komfortu?
 • kiedy motywacja jest szczególnie zagrożona podczas procesu zmiany?
 • jak utrzymać motywację do zmiany i podczas zmiany?
 • dobre praktyki: jak wykorzystać coaching i mentoring w procesie rozwoju, zmiany

Ocena Okresowa Pracowników

CELE SZKOLENIA

 • jakie są cele okresowego oceniania pracowników?
 • rodzaje systemów oceny okresowej
 • obszary personalne wykorzystania wyników oceny okresowej
 • kultura  organizacji a ocena pracowników
 • rola kadry kierowniczej w ocenie pracowników


Program autorski szkolenia

Dla kogo jest to szkolenie?
Program skierowany do menedżerów, kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, koordynatorów i liderów zespołów, menedżerów i specjalistów HR. Szkolenie dotyczy nowoczesnych systemów oceny okresowej. Jak prawidłowo zaprojektować i zarządzać systemem oceny, jak przygotować się do efektywnych rozmów z pracownikami.

 

Jakie mogą być  cele okresowego oceniania pracowników?

 • jak osiągnąć cel rozwoju kwalifikacji i wiedzy pracowników?
 • w jaki sposób ocena okresowa rozwija wartości, poglądy i postawy pracowników?
 • kiedy system będzie motywował do aktywności zawodowej i rozwoju?
 • w jaki sposób ocen okresowa może wpłynąć na efektywność całego zespołu?
 • w jaki sposób oceny okresowe wspierają systemy zarządzania przez cele MBO?
   

Rodzaje systemów oceniania okresowego - plusy, wady, dobre rekomendacje,

 • systemy nieformalne - jak działają i co stanowi o ich skuteczności? 
 • systemy typu 180 – przełożony – pracownik
 • systemy typu 360 – wiele źródeł oceny
 • ocena okresowe  typu: assessment center – kiedy i dla kogo?
 • ocena wg specjalnych narzędzi psychologicznych – testy, badania
 • oceny z wykorzystaniem narzędzi organizacyjnych i finansowych – wyniki MBO

 

Co decyduje o tym jak działa ocena okresowa pracowników?

 • kiedy ocena okresowa ma charakter negatywny – kiedy może to być mobing?
 • kiedy ocena okresowa ma charakter kontrolny i weryfikacyjny?
 • kiedy ocena okresowa jest rozwojowa i motywacyjna?
 • kiedy ocena okresowa poprawi współpracę i wewnętrzne nastroje?
 • kiedy ocena rozwija zarządzania i współpracę zespołową?
 • kiedy ocena poprawi  wyniki ekonomiczne i finansowe?
 • od czego może zależeć wybór  rodzaju systemu oceniania?

 

Obszary personalne wykorzystania wyników oceny okresowej

 • procesy rekrutacji, adaptacji, wdrażania pracowników,
 • budowanie nowych relacji zespołowych,
 • rozwój umiejętności lidera,
 • rozwój osobisty, rozwój zespołów,
 • systemy  motywacji w tym motywacji płacowej,
 • systemy awansu i alokacji zawodowej,
 • coaching i mentoring  w zespołach,
 • kreowanie wartości i kultury organizacyjnej,

 

Kluczowe czynniki powodzenia projektu

 • zwyczaje i kultura organizacyjna,
 • kwalifikacje i motywacja kadry kierowniczej,
 • poziom rozwoju systemów personalnych (HRM)
 • komunikacja i współpraca zespołowa
 • rodzaj i elementy systemów,

 

Rozmowa rozwojowa z pracownikiem

CELE SZKOLENIA

 • na czym  polega skuteczność rozmów?
 • czym jest  zaufanie, dobre relacje, budowanie kontaktu?
 • jak powinna  wyglądać  rozmowa  rozwojowa?
 • jak przeprowadzić skuteczne delegowanie?
 • czym jest  rozmowa coachingowa?
 • jak jest realizowany mentoring?
 • w jaki sposób prowadzić rozmowę oceniającą

 

Dla kogo jest to szkolenie?
Program skierowany do menedżerów, kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla, koordynatorów i liderów zespołów. Szkolenie rozwojowe - szczegółowe omówienie technik i zasad rozmów z pracownikami. Rozmowy delegujące, oceniające, rozmowy informacyjne i rozwojowe.

 

Szkolenie 

Autorski program szkolenia

 

Rozmowy delegujące

 • Czym jest nowoczesne delegowanie i zarządzanie przez cele,
 • Jak określamy zadanie,
 • Czym są wskaźniki opisujące zadanie,
 • Co jest celem rozmowy delegującej,
 • Jak przygotować się do tej rozmowy,
 • Etapy procesu delegowania? Rola pracownika i rola przełożonego,
 • Jak przekazywać zadania w sposób zrozumiały i klarowny? Ważne zasady,
 • W jaki sposób zaangażować pracownika? - Aktywne słuchanie,
 • Kiedy wdrażać partycypację w ustalaniu zadań? Na jakim szczeblu,
 • Jak motywować pracownika do zadawania pytań,
 • Dostosowanie stylu rozmowy do kompetencji pracownika,
 • Jak koordynować realizację zadań? Jak utrzymać motywację do ich realizacji,
 • Cenne uwagi pracownika – jak rozmawiać o krytycznych uwagach dotyczących zadania,


Rozmowy oceniające

 • Czym jest ocena zawodowa ? na czym polega,
 • Funkcje rozmowy oceniającej (stymulująca, korygująca, inspirująca, sprawdzająca),
 • Etapy i przygotowanie do rozmowy oceniającej,
 • Co powinien przygotować przełożony? A co powinien przygotować pracownik,
 • Jakie są elementy skutecznej rozmowy oceniającej,
 • Dlaczego ważna jest atmosfera zaufania i jak ją budować,
 • Co zrobić aby zmniejszyć lub zniwelować stres pracownika,
 • Co zrobić aby zaktywizować pracownika w rozmowie,
 • Jak wyzwalać inicjatywę i kreatywność obydwu stron rozmowy,
 • Jak czytelnie przedstawiać argumenty? Jak budować porozumienie i współpracę,
 • W jaki sposób mówić o błędach,
 • Dlaczego warto mówić o obszarach wymagających rozwoju a nie o słabych stronach,
 • Umiejętność motywującej krytyki,
 • Jak rozmową stymulować pracownika do lepszej i efektywniejszej pracy,
 • Sposoby wypracowania wspólnego rozwiązania problemu,
 • Najczęściej popełniane błędy podczas rozmów.


Rozmowy rozwojowe – coaching i mentoring

 • Jak przygotować się do rozmowy z pracownikiem,
 • Analiza zachowań, potrzeb, motywacji pracownika,
 • Gdzie i kiedy przeprowadzać rozmowę rozwojową,
 • Jak stymulować pracownika do rozwoju,
 • Jak wzbudzać w pracownikach potrzebę samorealizacji,
 • Jak komunikować pracownikowi co posiada, a co powinien rozwijać,
 • Coaching – jak pomóc pracownikowi odkryć swoje kompetencje i umiejętności,
 • Od zadawania pytań do działania,
 • Wypalenie zawodowe – jak stymulować rozwój pracownika i motywację,
 • Rozmowy mające charakter motywacyjny,
 • Zmiana w Organizacji – jak przeprowadzić pracowników przez proces zmian.


Trudne rozmowy

 • Jak rozwiązywać konflikty miedzy pracownikami,
 • Opór wśród pracowników – jak go pokonać,
 • Lider grupy niezadowolonych – jak dojść do porozumienia,
 • Plotki i pomówienia – jak ustrzec się przed nimi,
 • W jaki sposób uwarunkowania społeczne, kulturowe wpływają na zachowania i pojmowanie rzeczywistości pracownika,
 • Stres w pracy – poziom pozytywny, kreatywny – obszary negatywne – radzenie sobie ze stresem,
 • Elementy osobiste w rozmowach zawodowych,
 • Nieprawidłowe wykonanie zadań – jak mówić o błędach pracownika,
 • Konieczność zmian – jak poinformować pracownika o przeniesieniu na niższe stanowisko,
 • Trudna sztuka rozstania – jak zgodnie zakończyć współpracą.

Akademia Rozwoju w Organizacji

Cele Szkolenia

 • czym jest idea akademii rozwoju?
 • czym jest akademia rozwoju menedżerów i liderów?
 • elementy akademii rozwoju,
 • pomiar  efektywności projektu,
 • warunki wprowadzanie projektu,
 • komunikacja i motywacja w projekcie,
 • wartości organizacyjne i kultura organizacyjna,
 • rola liderów – ich wiedza i motywacja,
 • coaching i mentoring w projekcie,

 

Szkolenie ma charakter projektowy  i dotyczy bardzo szerokiego zakresu wiedzy personalnej i zarządczej. Jest dedykowane dla właścicieli firm, zarządów, szefów personach oraz specjalistów ds. aktywnego rozwoju w organizacji. Rozwoju w obszarach komunikacji, efektywności współpracy zespołowej, budowanie wiedzy, współpracy, zaufania, dynamiki rozwoju, przywództwa, itp.

Szkolenie pokazuje w jaki sposób ewaluuje zarządzanie rozwojem, szkoleniami, ocena pracowników, systemy motywacyjne.  Od form dyrektywnych, nakazowych, regulaminowych  do motywacji wewnętrznej, indywidulnej  i coachingu.

szkolenie

program autorski 

 

 

Idea akademii rozwoju w Organizacji,

 • kto  i na jakich zasadach uczestniczy w akademii,
 • jaki jest czas i zasady działania akademii w organizacji?
 • jakie jest PR  i motywacja  do uczestnictwa?
 • korzyści dla pracodawcy, organizacji, wyników biznesowych
 • korzyści dla efektywności pracowników, zespołów, liderów
 • czym różni się akademia rozwoju od tradycyjnych systemów szkoleniowych?
 • w jakie sposób jest wykorzystywana okresowa ocena ?
 • w jaki sposób są omawiane wyniki biznesowe MBO ?
 • kiedy akademia rozwoju jest elementem realizacji strategii firmy?
 • rodzaje akademii – tematyczne, menedżerskie, motywacyjne

 

Elementy projektu akademii rozwoju w Organizacji

 • cele jakie ma osiągać akademia,
 • kadra wewnętrznych trenerów, coachów, mentorów,
 • proces rekrutacji uczestników akademii,
 • specjalizacje, programy merytoryczne, zasady certyfikacji,
 • organizacja projektu po stronie HR, po stronie kadry kierowniczej,
 • PR projektu,
 • powiązanie projektu z czynnikami motywacyjnymi,

 

Pomiar efektywności projektu  akademii rozwoju

 • jak zmierzyć zmiany w wynikach biznesowych ( system MBO)?
 • jak zbadać i zmierzyć zmiany w postawach, motywacji, zaangażowaniu?
 • jak mierzyć zmiany efektywności zespołowej i współpracy?
 • jak zmierzyć zaangażowanie w realizację wartości organizacyjnych
 • jak mierzyć zmiany i skuteczność liderów i przywództwa
 • jak mierzyć zmiany w komunikacji interesownej
 • jak mierzymy wiedzę, kwalifikacje

 

Warunki wprowadzania projektu akademii rozwoju

 • rodzaj organizacji- tradycje, zwyczaje, nawyki ( aktualna kultura organizacyjna)
 • wiedza i przygotowanie specjalistów ds. zarządzania personalnego
 • możliwe wsparcie podczas projektowania, wdrażania i rozwoju projektu,
 • kwalifikacje kadry kierowniczej,
 • aktualne systemy motywacyjne,
 • komunikacja w organizacji,
 • poziom motywacji i współpracy wewnętrznej
 • wartości organizacyjne, wartości w pracy zespołowej, wartości indywidulne