Sebastian Trzaska - dyrektor personalny, doradca HR

Coaching i mentoring

„Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi
według ich własnego uznania”
Bolesław Prus

Coaching i mentoring
  • Executive coachingcoaching i mentoring
  • Coaching menedżerski 
  • Mentoring w zarządzaniu
     
  • Coaching kariery
  • Mentoring w procesach personalnych
  • Coaching zespołu


 

 

 


EXECUTIVE COACHINGOFERTA
EXECUTIVE COACHING

 

Nowoczesne i bardzo motywacyjne narzędzie budowania samoświadomości i rozwoju osobistego  osób zajmujących najwyższe stanowiska w Organizacji. Szczególnie polecane dla właścicieli firm,  prezesów, członków zarządów, członków rad nadzorczych, dyrektorów dużych obszarów, dywizji i fabryk.

Pracujemy najczęściej nad: decyzjami strategicznymi, decyzjami personalnymi, współpracy w gronie zarządu, tworzenia nawyków efektywnych zespołów, tworzeniu efektywnego przywództwa i komunikacji, współpracy w ramach firm rodzinnych – właścicieli, spadkobierców, pracujemy nad decyzjami osobistymi, rozwojem organizacji, procesami zmiany  w organizacji, poszukiwaniem samorealizacji i spełnienia w tym work life balance.

 

Mentoring w zarządzaniuOFERTA
Mentoring w zarządzaniu

 

Współpraca mentoringowa  to: konsultacje, porady merytoryczne, wspólne rozwiazywanie problemów i sytuacji trudnych, mini warsztaty, wspólne symulacje działań, doradztwo, analizy przypadków związane z procesami  zarządzania

Mentoring może dotyczyć:  tworzenia struktur właścicielskich, kodeksu etycznego zarządzania w firmach rodzinnych, ustalania strategii i planów długo okresowych, interpretacji wyników biznesowych oraz wskaźników KPI, interpretacji wyników analiz strategicznych, procesów organizacji pracy, podziału  zadań, zarządzania procesami, przydziału  kompetencji i odpowiedzialności wśród menedżerów,  komunikacji i motywacji w organizacji,  zarządzania konfliktem, budowania systemu  wartości organizacyjnych, itp.
 

COACHING MENEDŻERSKIOFERTA
COACHING MENEDŻERSKI

 

Rozwój osobisty dla menedżerów każdego szczebla szczególnie w takich obszarach jak: przywództwo i bycie liderem, zarządzanie zespołem, komunikacja i budowanie relacji, motywacja własna do rozwoju i zmiany, work life balance, planowanie i realizacja własnej kariery.

Szczególnie często pracujemy nad: kreowaniem myślenia i nawyków skutecznego działania, efektywne przywództwo, nawyki skuteczności działania zespołów, właściwa alokacja i wykorzystanie kompetencji w zespołach, tworzenie wartości organizacyjnych, tworzenie atmosfery efektywnej pracy, identyfikacja i rozwój motywacji wewnętrznej członków zespołów.

 

 


PIĘĆ ZASAD MILTONA ERICKSONAPIĘĆ ZASAD MILTONA ERICKSONA

Zasada 1 - Ludzie są w porządku tacy, jakimi są.
Zasada 2 - Ludzie już posiadają zasoby, aby zdobyć to, czego pragną.
Zasada 3 - Ludzie zawsze dokonują najlepszych możliwych dla nich wyborów na dany moment.
Zasada 4 - Za każdym zachowaniem stoi pozytywna intencja.
Zasada 5 - Zmiana jest nieuchronna.


 

COACHING KARIERYOFERTA
COACHING KARIERY

 

Indywidualna pomoc coacha - specjalisty w obszarach HR w poszukiwaniu celów, zasobów, inspiracji, motywacji, odkrywanie wartości, rozumienie pochodzenia własnych poglądów, poszukiwanie radości i motywacji z wykonywanych czynności, pracy, projektów osobistych, itp.

Przeznaczony dla osób, które zadają sobie pytanie jakich zawodowych wyborów powinny dokonać i czy w ogóle powinny te zamiany nastąpić. 

Jest to również doskonały obszar dla osób, które nie z własnej woli znalazły się w procesie zmiany zawodnej (zmiana stanowiska pracy, zmiana miejsca pracy, zmiana organizacji, zmiana zespołu, zmiana pełnionej roli, awans, zmiana zakresu zadań, zmiana klientów, zmiana zarządu, właściciela, itp).

Pracujemy w tym obszarze nad: kluczowymi celami, wartościami osobistymi, predyspozycje, umiejętności, kwalifikacje zawodowe, analizujemy profile osobowości, profile kierownicze, profile pracy zespołowej, poszukujemy optymalnych zasobów, zasoby osobiste sprzyjające rozwojowi, sprzyjające zmianie, motywacja wewnętrzna, rozwój wewnętrzny, itp.

 

Mentoring w procesach personalnychOFERTA
Mentoring w procesach personalnych
(HRM)

 

Jest  to usługa przeznaczona głównie dla menedżerów HR, specjalistów zarządzania personalnego i rozwoju osobistego. Polecam ją  również menedżerom dla których  liczy się  ich zespół, relacje, dobra  atmosfera w pracy i co ważne, wzrost  wyników  osiąganych przez personel

Mentoring może dotyczyć:  projektowania i realizacji strategii oraz polityki personalnej danej Organizacji,  zmian lub optymalizacji poszczególnych systemów motywacji i zarządzania personalnego, przypadki indywidulnych pracowników, zespołów, menedżerów – dobór technik motywacyjnych, rozwojowych, systemy karier, itp.

Współpraca w tym obszarze jest podobna do  mentoringu w zarządzaniu i obejmuje: konsultacje, porady merytoryczne, wspólne rozwiązywanie problemów i sytuacji trudnych, mini warsztaty, wspólne symulacje działań, doradztwo, analizy przypadków związane z procesami  zarządzania

 

COACHING ZESPOŁUOFERTA
COACHING ZESPOŁU

 

Aktywna, indywidualna forma coachingu prowadzona dla grupy osób – dla zespołu. Zespół poprzez indywidualną pracę z coachem, lepiej poznaje siebie samych, poznaje własne wartości i oczekiwania, pracuje nad rozwojem, zmianą, motywacją, inspiracją, decyzjami, efektywnością pracy itp. Zespół wspólnie tworzy wartości, sprzyjające postawy i poglądy oraz określa jakie zachowania będą tego wyrazem. Jest to forma niedyrektywna, bez doradztwa, bez oceny.

Kiedy polecam coaching zespołu? w procesie zmiany zespołowej, nowe osoby, nowy lider, nowe cele, konieczność zmian, rozwój umiejętności, inspiracje dla zespołu.

Pracujemy często nad: rozwojem postaw i kompetencji po przeprowadzonych szkoleniach rozwojowych, poszukujemy najlepszych form rozwoju - np. przed decyzją o szkoleniu i jego formie.
Pracujemy z zespołem podczas planowania i wdrażania nowych systemów HR
(przywództwo, komunikacja, motywacja, ocena, wynagrodzenia, premiowania, MBO, itp.)

Działania budujące, integrujące zespół, działania pobudzające dla zespołów, które utraciły  motywację, działania poprawiające efektywność zespołową, itp.